APA Citation

Eusebios z Caesareje, b., Sókratés, 4. p. K. p. K., Theodoret z Kyrrhu, 3. 4., Sozomenus, S. H., Euagrios Scholastikos, & Estienne, R. (1544). Ekklēsiastikēs Istorias Eusebiou tou pamfilou episkopou kaisareias t[ēs] palaistinēs biblia i'. Tou autou eis t[on] bion t[ou] makariou Kōnstantinou basileōs logoi e'. Sōkratis scholastikou biblia z'. Theodōritou episkopou kyrou biblia e'. Eklogōn apo t[ēs] ekklēsiastikēs historias Theodōrou Anagnōstou biblia b'. Hermeiou Sōzomenou salaminiou biblia th'. Euagriou Scholastikou ekklēsiastikēs historias biblia e': Ecclesiasticae Historiae Eusebii Pamphilii Lib. X. Eiusdem de vita Constantini Lib. V. Socratis Lib. VII. Theodoreti episcopi Cyrensis Lib. V. Collectaneorum ex historia eccles. Theodori Lectoris Lib. II. Hermii Sozomeni Lib. IX. Euagrii Lib. VI. Lvtetiae Parisiorvm: Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, Regiis typis.

Chicago Style Citation

Eusebios z Caesareje, biskup, 469 př. Kr.-399 př. Kr Sókratés, 393-asi 466 Theodoret z Kyrrhu, Salaminius Hermias Sozomenus, Euagrios Scholastikos, and Robert Estienne. Ekklēsiastikēs Istorias Eusebiou Tou Pamfilou Episkopou Kaisareias T[ēs] Palaistinēs Biblia I'. Tou Autou Eis T[on] Bion T[ou] Makariou Kōnstantinou Basileōs Logoi E'. Sōkratis Scholastikou Biblia Z'. Theodōritou Episkopou Kyrou Biblia E'. Eklogōn Apo T[ēs] Ekklēsiastikēs Historias Theodōrou Anagnōstou Biblia B'. Hermeiou Sōzomenou Salaminiou Biblia Th'. Euagriou Scholastikou Ekklēsiastikēs Historias Biblia E': Ecclesiasticae Historiae Eusebii Pamphilii Lib. X. Eiusdem De Vita Constantini Lib. V. Socratis Lib. VII. Theodoreti Episcopi Cyrensis Lib. V. Collectaneorum Ex Historia Eccles. Theodori Lectoris Lib. II. Hermii Sozomeni Lib. IX. Euagrii Lib. VI. Lvtetiae Parisiorvm: Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, Regiis typis, 1544.

MLA Citation

Eusebios z Caesareje, biskup, et al. Ekklēsiastikēs Istorias Eusebiou Tou Pamfilou Episkopou Kaisareias T[ēs] Palaistinēs Biblia I'. Tou Autou Eis T[on] Bion T[ou] Makariou Kōnstantinou Basileōs Logoi E'. Sōkratis Scholastikou Biblia Z'. Theodōritou Episkopou Kyrou Biblia E'. Eklogōn Apo T[ēs] Ekklēsiastikēs Historias Theodōrou Anagnōstou Biblia B'. Hermeiou Sōzomenou Salaminiou Biblia Th'. Euagriou Scholastikou Ekklēsiastikēs Historias Biblia E': Ecclesiasticae Historiae Eusebii Pamphilii Lib. X. Eiusdem De Vita Constantini Lib. V. Socratis Lib. VII. Theodoreti Episcopi Cyrensis Lib. V. Collectaneorum Ex Historia Eccles. Theodori Lectoris Lib. II. Hermii Sozomeni Lib. IX. Euagrii Lib. VI. Lvtetiae Parisiorvm: Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, Regiis typis, 1544.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.