PRAXIS PIETATIS To gest, O Cwičenj se w Pobožnosti prawé, Knjžka milostná
Kterakby Křesťansky člowěk w prawé a spasytedlné Známosti, gak Boha, tak y Sebe samého, platně prospjwati, a žiwot swůg w Bázni Božj dobře spořádage, potěsseně w swědomj pokogném stráwiti, y naposledy geg po dokonánj blahoslaweně zawřjti mohl, wyvčugjcý. Nýnj pak pro Nedostatek Exemplářů y pro wzácnost gegj, podlé Wydánj Amsterdamského w nowě tisstěná, y Cýrkwi Božj České Bratrské zase do rukau dáná

Main Author: Bayly, Lewis, 1565-1631
Other Authors: Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Elsner, Jan Teofil, 1717-1782, Hall, Joseph, 1574-1656, Tomáš Kempenský, 1379-1471, Konečný, Matouš, asi 1572-1622, Kunst, Johann Michael, -asi 1796
Format: Books
Language: Czech
English
Latin
Published: w Berljně : v Jana Michala Kunsta 1782
Edition: Druhe Wydánj Berlinské přidaný gest probuditedlný Spis: o Rozsuzowánj sebe samého
Subjects:
Item Description: Na rubu titulního listu citát z novozákonního Prvního listu Timoteovi: "I. Tym. 4, w. 8. Tělesné cwičenj malého gest vžitku: aůe Pobožnost ke wssemu gest vžitečná, a má nyněgssjho y budaucýho žiwota zaslibenj."
Na s. [III]-VII (fol. )(2r-4r): "Předmluwa Wykladače Českého. Gakým vmyslem Bůh na Cýrkew swau někdy kázeň ostrau (wálku, mor, hlad, rozptýlenj [et]c.) wzkládá, wyswětliti ... Datum w začátku Léta Krystowa 1661. rozptýlenj pak nasseho w čtyrydcátém. J.A.C. [t.j. Joannes Amos Comenius]"
Na s. VIII: "Z Předmluwy Německého Wykladače. Knjžka tato: o Cwičenj se w Pobožnosti prawé, sepsaná gest negprw gazykem Englickým, ..."
Na s. IX-XIX (fol. )(5r-10r): "Nowá Předmluwa. Neymilegssj Čtenáři! Když nám Aposstol Sw. Pawel w Episstole k Týtowi w Kap. I, w. 1 Wlastnosti Včenj Křestianského náležitě wypsáti chce, ... (s. XIV) ... Dráha tato Knjžka w České Řeči giž čtýry krat na Swětlo wyssla. Pán Jan Amos Komenský, bl. pam., w Lessně Polském, Léta Páně 1630. in 8vo, a potom w Amsterodamě, Roku 1661, in 12mo gj wydal. (*) [poznámka pod textem] Nynj se we Gmé= (s. XV) nu Páně po páté na Swětlo wydáwá, ... (s. XIX) ... Psáno w Berljně, na Faře České, dne 29. Března, Léta Krystowa 1754. I.T.E. (*) [poznámka pod textem] Wěrny tento Služebnjk Božj P. Jan Theofil Elsner, Senior gednoty české bratrské ... Nasledownjk geho při Cyrkwi česke bratrske w Berlině gest starssj Nebostjka syn, Krystian Frydrych Elsner."
Na s. XX: "Regstřjk Kapitol Knjžky této."
Na s. [1]: "O Prawé Pobožnostj, a prawém se w nj cwičenj"
Na s. [337]-540: "PRAXIS PIETATIS. Druhý Djl. Obsahugjcý w sobě Vměnj swatého Přemysslowánj: Gakby totiž pobožný Křesťan w Rozwažowánj Božských a nebeských wěcý, gisté časy a chwjlky tráwiti, a skrze to w žiwotě tomto strastném, y potom w onom wěčném srdečné radosti a stálého potěssenj nabýwati mohl. S přidanau Předmluwau o Zkussowánj Swědomj, a několik pěkných přjkladů takowého Přemysslowánj. Léta Páně 1782."
Na rubu titulního listu druhého dílu (s. [338]): "Žalm. XIX. 2. 3. Nebesa wyprawugj sláwu Boha sylného, a djlo rukau geho obloha zwěstuge. Den po dni wynássj řeč, a noc po nocy vkazuge vměnj. Čti také nábožně, co stogj v Joba Sw. ..."
Na s. [339]-345: "Německého Wykladače Předmluwa. Kdožkoli Pjsma Swatá a zgewená w nich Božj Slowa dobře saudj, a vwažuge, ten ... Čehož sobě, tobě, a wssechněm Křestťanům, srdečně a vpřjmně winssugi a žádám. F.G.P.D."
Na s. [349]: "O Vměnj Přemysslowánj. Totiž, Kterakby Člowěk přemysslowánjm o Božjch a Nebeských wěcech mysl swau vžitečně cwičiti mohl."
Na s. [449]: "Přjdawkowé někteřj: Gako, I. Wzdychánj Nábožná, aneb Rytmownj Modlitbičký II. Wybranj Kauskowé z Knižky Thomae Kempisij o Následowánj Krysta. III. Regule Žiwota Křestianského každodennj. IV. Některé pěkné Modlitbičky."; s. 450: "Napomenutj k Modlitbám."; s. 463: "II. Z Knjžky O Následowánj Kr. Pána. THOMAE KEMPISII. Wybranj kauskowé někteřj."; s. 485: "III. Regule Žiwota Křestianského každodennj."; s. 490: "IV. Přjdawek Modliteb Nábožných."
Na s. [503]: "Nowj Přjdawkowé Léta Páně 1754. I. Něco z Kázatele domownjho, o Hospodářjch, Djtkách, Čeládce [et]c. II. Něco z Napomenutj wssem Stawům y Ržádům w Gédnotě Bratrské od Starssjch Gednoty 1584. včiněného. I Z Kázatele Domownjho, na stránce 363 - 376. 1. Gaký řád magj mjti Hospodářowé ..."; s. 520: "II. Z Napomenutj Stařssjch Bratřj w Gednotě wssem Stawům y Řádům Gednoty 1584. včiněného. Kapitola II. O Naprawenj ..."
Druhý díl "Praxis pietatis", který vydal Komenský pod názvem "Umění svatých přemyšlování", nebo "Umění svatého přemyšlování", není dílem Lewise Baylyho, nýbrž anglického teologa Josepha Halla (1574-1656) "The Art of Divine Meditation" a v německém znění byl připojován ke knize Baylově bez udání autorova jména. K Baylyho dílu je v českém vydání poprvé připojen ve vydání Vokálově v Trenčíně v r. 1640 jako "druhý díl Praxis". Srov. Uher, Jan: Komenského Praxis pietatis. Časopis Matice moravské. ročník 55, Brno 1931, s. 371-417
Autorem spisu "Kazatel domowvj", z něho jsou části otištěné na stranách 504-520, je dílem Matouše Končného, poprvé vyšlo v roce 1618, podruhé v roce 1625 a potřetí v roce 1783 (viz Knihopis č. 4278-4280)
Chyby ve stránkování: strana 159 je označena číslem 259, s. 246 číslem 46, s. 253 číslem 353, s. 254 číslem 154, s. 514 číslem 314, s. 515 číslem 51
Mědiryt. frontispis s podobiznou Jana Amosa Komenského s českým nápisem "Jan Amos Komensky w žiwotě swém Senior gednoty české bratrské w Lessně polském naroz. A°. 1592. w Panu vsnul A°. 1671"
Český text gotikou, latinský antikvou. Impresum na titulní straně pod linkou z ozdůbek; na titulní straně druhého dílu viněta z ozdůbek, rok vydání pod linkou. Ozdobné linky v záhlaví (s. III, IX, XX), u verzálek n začátku textu předmluvy na s. III a IX drobná rokoková rytinka, na s. 1 vlysek z ozdůbek, pod nadpisem tamtéž dvojlinka; plné verzálky ve volném prostoru, linky, ozdůbky v záhlaví (s. VII, 29, 67, 163, 173, 233, 263, 360, 368, 376, 390, 406, 412, 475), na konci textu na s. 336, 448 a 502 vinětka z ozdůbek, na s. 463, 485, 490 a 520 linka z ozdůbek, na s. [339], [349] a [503] vlys z ozdůbek, na konci textu na s. 540 ozdůbky; živá záhlaví oddělena od textu linkami, signatury, kustody
Note (citation/references): Knihopis
Note (ownership history): Na přední předsádce rkp.: "Josef Adamec Seminarista", pod tím rkp. psaný rukou jeho matky, Anny Adamcové roz. Veselé: "Tuto Knižku dal Swazat náš mylí Syn Jozef, když byl w druhem Roku wčaslawskem Seminaři. Narozen 19ho Čerwna 1857. -- Naroskaz Božý zawolan Andělem Smrti stohoto ziwota klibemu spanku 30ho Čerwna 1877. dřimeÿ,dřimeÿ wzemňě lůnu, dřimey Soběbe Krasny Sen. M.J.A.A.", pod tím připsáno rukou Čeňka Adamce: "=matka Jeho Anna Adamcová"; na rubu zadní předsádky rukou téže Anny Adamcové: "Roku 1877. 10ho Ledna zemřela w Pánu má myla Sestra Terezye Degž gj Pán Nebes Tyche odpočiwani. a odplat gj lasku kterů kemně chowala. Co sestra. amně vdel wyry a nadege k sstasnemu schledani. ktere Skrze Gežisse Krysta Očekawame. A.A." (k tomu tužkou připsáno: "Anna Adamcová rod. Veselá"
Na předním přídeští rkp.: "Knížka tato jest památkou a upomínkou na rodinu Jana Veselého, rolníka a pernikáře z Bílého Podolí č. 74, okres Čáslav tehdy panství žehušického. Jan Veselý, narodil se dne 28/6 1770 v Bílém Podolí a zemřel 22. dubna 1832 v Bílém Podolí. Měl za manželku Magdalenu rodem Ptáčkovou z Dolních Bučic. Z manželství jejich narodily se čtyři dcery: Marie, Barbora, Terezie a Anna.- Marie provdala se za Jana Vášu, rolníka v Bílém Podolí č. 65 a Anna za Josefa Adamce, rolníka v B. Podolí. Dcery Barbora a Terezie zemřely svobodny. Jan Veselý byl na svou dobu vynikající muž. Již ve svém útlém věku zakoušel se svými rodiči, kteří byli podezřelí z tajného evan- [text pokračuje na rubu přední předsádky] gelictví mnoho příkoří od pronásledovatelů římských. Musil choditi od 6. věku každý den ministrovati do Zbyslavě, kam bylo Podolí přifařeno. Tehdejší katol. farář mu byl však jako muž osvícený nakloněn a proto, když byl prohlášen toleranční patent císaře Josefa II. přivítal jej na schodech u zbyslavského kostela se slovy: "Honzíku, dnes už nemusíš ministrovati, utíkej domů a oznam jim, že máte vy tajní evangelíci svobodu". Utíkal domů s radostí, tam už to také věděli, přišla zpráva z Prahy a tak se začali radovati z nové svobody náboženské a když za několik dní přišlo úřední potvrzení této zprávy tu se všech stran shromáždilo se na sta "tajných" vyznavačů, z nichž ani jeden o druhém nevěděl. Tehdejší jejich žebušický "pán" hrabě Thun, pozvav je do Zbyslavě na zámek (dvůr) sdělil jim tu zprávu a vybídl je nazývaje je bratřími, aby si zvolili konfesi, ke které se chtí přihlásiti: buď luterskou neb helvetskou, on že půjde zvolejí-li si luterskou s nimi a dá jim kostel ve Starkoči. A tu vyvstal jakýsi Sláma z B. Podolí a řekl: "Nevěřte mu, on nás chce podvést". Tu se hrabě zarazil a zvolav "Sláma zlámal"- odešel. Přijata byla konf. helvetská a za sídlo zvolena Semtěš, kde se celé obyvatelstvo přihlásilo k víře evang. Zaznamenal u 150. výročí vydání tolerančního patentu 1931 Č. Adamec t.č. v Praze vnuk Jana Veselého"
Note (binding): Vazba z doby kolem roku 1875, celokožená z černé kůže na lepenkových deskách, na hřbetu slepotiskové ozdobné linky a titul "Praxis", desky rámovány ozdobnými slepotiskovými linkami, uprostřed přední desky kalich, na slepotiskové výzdobě zbytky zlacení, modrá stříkaná ořízka; odřeno, vazba u titulního listu prvního přívazku prasklá
Physical Description: xxii, 540 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 12°
Books
LEADER 13087nam a2200793 i 4500
001 0857002
003 CZ-CbJVK
005 20190619074907.9
007 ta
008 190523s1782----gw-cf--e------000-0-cze-d
040 |a CBA001  |b cze  |e rda 
041 1 |a cze  |k ger  |h eng  |h lat 
072 7 |a 27-5  |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život  |9 5  |2 Konspekt 
072 7 |a 09  |x Rukopisy, prvotisky, staré tisky  |9 12  |2 Konspekt 
080 |a 27-584.7  |2 MRF 
080 |a 27-4  |2 MRF 
080 |a 274/278-1  |2 MRF 
080 |a 27-58-1  |2 MRF 
080 |a (048.8)  |2 MRF 
100 1 |a Bayly, Lewis,  |d 1565-1631  |7 xx0044666  |4 aut 
245 1 0 |a PRAXIS PIETATIS To gest, O Cwičenj se w Pobožnosti prawé, Knjžka milostná :  |b Kterakby Křesťansky člowěk w prawé a spasytedlné Známosti, gak Boha, tak y Sebe samého, platně prospjwati, a žiwot swůg w Bázni Božj dobře spořádage, potěsseně w swědomj pokogném stráwiti, y naposledy geg po dokonánj blahoslaweně zawřjti mohl, wyvčugjcý. Nýnj pak pro Nedostatek Exemplářů y pro wzácnost gegj, podlé Wydánj Amsterdamského w nowě tisstěná, y Cýrkwi Božj České Bratrské zase do rukau dáná 
246 3 0 |a O Cwičenj se w Pobožnosti prawé 
246 3 |a O cvičení se v pobožnosti pravé 
250 |a Druhe Wydánj Berlinské přidaný gest probuditedlný Spis: o Rozsuzowánj sebe samého 
264 1 |a w Berljně :  |b v Jana Michala Kunsta,  |c 1782 
300 |a xxii, 540 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ;  |c 12° 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Na rubu titulního listu citát z novozákonního Prvního listu Timoteovi: "I. Tym. 4, w. 8. Tělesné cwičenj malého gest vžitku: aůe Pobožnost ke wssemu gest vžitečná, a má nyněgssjho y budaucýho žiwota zaslibenj." 
500 |a Na s. [III]-VII (fol. )(2r-4r): "Předmluwa Wykladače Českého. Gakým vmyslem Bůh na Cýrkew swau někdy kázeň ostrau (wálku, mor, hlad, rozptýlenj [et]c.) wzkládá, wyswětliti ... Datum w začátku Léta Krystowa 1661. rozptýlenj pak nasseho w čtyrydcátém. J.A.C. [t.j. Joannes Amos Comenius]" 
500 |a Na s. VIII: "Z Předmluwy Německého Wykladače. Knjžka tato: o Cwičenj se w Pobožnosti prawé, sepsaná gest negprw gazykem Englickým, ..." 
500 |a Na s. IX-XIX (fol. )(5r-10r): "Nowá Předmluwa. Neymilegssj Čtenáři! Když nám Aposstol Sw. Pawel w Episstole k Týtowi w Kap. I, w. 1 Wlastnosti Včenj Křestianského náležitě wypsáti chce, ... (s. XIV) ... Dráha tato Knjžka w České Řeči giž čtýry krat na Swětlo wyssla. Pán Jan Amos Komenský, bl. pam., w Lessně Polském, Léta Páně 1630. in 8vo, a potom w Amsterodamě, Roku 1661, in 12mo gj wydal. (*) [poznámka pod textem] Nynj se we Gmé= (s. XV) nu Páně po páté na Swětlo wydáwá, ... (s. XIX) ... Psáno w Berljně, na Faře České, dne 29. Března, Léta Krystowa 1754. I.T.E. (*) [poznámka pod textem] Wěrny tento Služebnjk Božj P. Jan Theofil Elsner, Senior gednoty české bratrské ... Nasledownjk geho při Cyrkwi česke bratrske w Berlině gest starssj Nebostjka syn, Krystian Frydrych Elsner." 
500 |a Na s. XX: "Regstřjk Kapitol Knjžky této." 
500 |a Na s. [1]: "O Prawé Pobožnostj, a prawém se w nj cwičenj" 
500 |a Na s. [337]-540: "PRAXIS PIETATIS. Druhý Djl. Obsahugjcý w sobě Vměnj swatého Přemysslowánj: Gakby totiž pobožný Křesťan w Rozwažowánj Božských a nebeských wěcý, gisté časy a chwjlky tráwiti, a skrze to w žiwotě tomto strastném, y potom w onom wěčném srdečné radosti a stálého potěssenj nabýwati mohl. S přidanau Předmluwau o Zkussowánj Swědomj, a několik pěkných přjkladů takowého Přemysslowánj. Léta Páně 1782." 
500 |a Na rubu titulního listu druhého dílu (s. [338]): "Žalm. XIX. 2. 3. Nebesa wyprawugj sláwu Boha sylného, a djlo rukau geho obloha zwěstuge. Den po dni wynássj řeč, a noc po nocy vkazuge vměnj. Čti také nábožně, co stogj v Joba Sw. ..." 
500 |a Na s. [339]-345: "Německého Wykladače Předmluwa. Kdožkoli Pjsma Swatá a zgewená w nich Božj Slowa dobře saudj, a vwažuge, ten ... Čehož sobě, tobě, a wssechněm Křestťanům, srdečně a vpřjmně winssugi a žádám. F.G.P.D." 
500 |a Na s. [349]: "O Vměnj Přemysslowánj. Totiž, Kterakby Člowěk přemysslowánjm o Božjch a Nebeských wěcech mysl swau vžitečně cwičiti mohl." 
500 |a Na s. [449]: "Přjdawkowé někteřj: Gako, I. Wzdychánj Nábožná, aneb Rytmownj Modlitbičký II. Wybranj Kauskowé z Knižky Thomae Kempisij o Následowánj Krysta. III. Regule Žiwota Křestianského každodennj. IV. Některé pěkné Modlitbičky."; s. 450: "Napomenutj k Modlitbám."; s. 463: "II. Z Knjžky O Následowánj Kr. Pána. THOMAE KEMPISII. Wybranj kauskowé někteřj."; s. 485: "III. Regule Žiwota Křestianského každodennj."; s. 490: "IV. Přjdawek Modliteb Nábožných." 
500 |a Na s. [503]: "Nowj Přjdawkowé Léta Páně 1754. I. Něco z Kázatele domownjho, o Hospodářjch, Djtkách, Čeládce [et]c. II. Něco z Napomenutj wssem Stawům y Ržádům w Gédnotě Bratrské od Starssjch Gednoty 1584. včiněného. I Z Kázatele Domownjho, na stránce 363 - 376. 1. Gaký řád magj mjti Hospodářowé ..."; s. 520: "II. Z Napomenutj Stařssjch Bratřj w Gednotě wssem Stawům y Řádům Gednoty 1584. včiněného. Kapitola II. O Naprawenj ..." 
500 |a Druhý díl "Praxis pietatis", který vydal Komenský pod názvem "Umění svatých přemyšlování", nebo "Umění svatého přemyšlování", není dílem Lewise Baylyho, nýbrž anglického teologa Josepha Halla (1574-1656) "The Art of Divine Meditation" a v německém znění byl připojován ke knize Baylově bez udání autorova jména. K Baylyho dílu je v českém vydání poprvé připojen ve vydání Vokálově v Trenčíně v r. 1640 jako "druhý díl Praxis". Srov. Uher, Jan: Komenského Praxis pietatis. Časopis Matice moravské. ročník 55, Brno 1931, s. 371-417 
500 |a Autorem spisu "Kazatel domowvj", z něho jsou části otištěné na stranách 504-520, je dílem Matouše Končného, poprvé vyšlo v roce 1618, podruhé v roce 1625 a potřetí v roce 1783 (viz Knihopis č. 4278-4280) 
500 |a Chyby ve stránkování: strana 159 je označena číslem 259, s. 246 číslem 46, s. 253 číslem 353, s. 254 číslem 154, s. 514 číslem 314, s. 515 číslem 51 
500 |a Mědiryt. frontispis s podobiznou Jana Amosa Komenského s českým nápisem "Jan Amos Komensky w žiwotě swém Senior gednoty české bratrské w Lessně polském naroz. A°. 1592. w Panu vsnul A°. 1671" 
500 |a Český text gotikou, latinský antikvou. Impresum na titulní straně pod linkou z ozdůbek; na titulní straně druhého dílu viněta z ozdůbek, rok vydání pod linkou. Ozdobné linky v záhlaví (s. III, IX, XX), u verzálek n začátku textu předmluvy na s. III a IX drobná rokoková rytinka, na s. 1 vlysek z ozdůbek, pod nadpisem tamtéž dvojlinka; plné verzálky ve volném prostoru, linky, ozdůbky v záhlaví (s. VII, 29, 67, 163, 173, 233, 263, 360, 368, 376, 390, 406, 412, 475), na konci textu na s. 336, 448 a 502 vinětka z ozdůbek, na s. 463, 485, 490 a 520 linka z ozdůbek, na s. [339], [349] a [503] vlys z ozdůbek, na konci textu na s. 540 ozdůbky; živá záhlaví oddělena od textu linkami, signatury, kustody 
510 2 |a Knihopis  |c K01020 
561 |a Na přední předsádce rkp.: "Josef Adamec Seminarista", pod tím rkp. psaný rukou jeho matky, Anny Adamcové roz. Veselé: "Tuto Knižku dal Swazat náš mylí Syn Jozef, když byl w druhem Roku wčaslawskem Seminaři. Narozen 19ho Čerwna 1857. -- Naroskaz Božý zawolan Andělem Smrti stohoto ziwota klibemu spanku 30ho Čerwna 1877. dřimeÿ,dřimeÿ wzemňě lůnu, dřimey Soběbe Krasny Sen. M.J.A.A.", pod tím připsáno rukou Čeňka Adamce: "=matka Jeho Anna Adamcová"; na rubu zadní předsádky rukou téže Anny Adamcové: "Roku 1877. 10ho Ledna zemřela w Pánu má myla Sestra Terezye Degž gj Pán Nebes Tyche odpočiwani. a odplat gj lasku kterů kemně chowala. Co sestra. amně vdel wyry a nadege k sstasnemu schledani. ktere Skrze Gežisse Krysta Očekawame. A.A." (k tomu tužkou připsáno: "Anna Adamcová rod. Veselá"  |5 CZ-CbJVK 
561 |a Na předním přídeští rkp.: "Knížka tato jest památkou a upomínkou na rodinu Jana Veselého, rolníka a pernikáře z Bílého Podolí č. 74, okres Čáslav tehdy panství žehušického. Jan Veselý, narodil se dne 28/6 1770 v Bílém Podolí a zemřel 22. dubna 1832 v Bílém Podolí. Měl za manželku Magdalenu rodem Ptáčkovou z Dolních Bučic. Z manželství jejich narodily se čtyři dcery: Marie, Barbora, Terezie a Anna.- Marie provdala se za Jana Vášu, rolníka v Bílém Podolí č. 65 a Anna za Josefa Adamce, rolníka v B. Podolí. Dcery Barbora a Terezie zemřely svobodny. Jan Veselý byl na svou dobu vynikající muž. Již ve svém útlém věku zakoušel se svými rodiči, kteří byli podezřelí z tajného evan- [text pokračuje na rubu přední předsádky] gelictví mnoho příkoří od pronásledovatelů římských. Musil choditi od 6. věku každý den ministrovati do Zbyslavě, kam bylo Podolí přifařeno. Tehdejší katol. farář mu byl však jako muž osvícený nakloněn a proto, když byl prohlášen toleranční patent císaře Josefa II. přivítal jej na schodech u zbyslavského kostela se slovy: "Honzíku, dnes už nemusíš ministrovati, utíkej domů a oznam jim, že máte vy tajní evangelíci svobodu". Utíkal domů s radostí, tam už to také věděli, přišla zpráva z Prahy a tak se začali radovati z nové svobody náboženské a když za několik dní přišlo úřední potvrzení této zprávy tu se všech stran shromáždilo se na sta "tajných" vyznavačů, z nichž ani jeden o druhém nevěděl. Tehdejší jejich žebušický "pán" hrabě Thun, pozvav je do Zbyslavě na zámek (dvůr) sdělil jim tu zprávu a vybídl je nazývaje je bratřími, aby si zvolili konfesi, ke které se chtí přihlásiti: buď luterskou neb helvetskou, on že půjde zvolejí-li si luterskou s nimi a dá jim kostel ve Starkoči. A tu vyvstal jakýsi Sláma z B. Podolí a řekl: "Nevěřte mu, on nás chce podvést". Tu se hrabě zarazil a zvolav "Sláma zlámal"- odešel. Přijata byla konf. helvetská a za sídlo zvolena Semtěš, kde se celé obyvatelstvo přihlásilo k víře evang. Zaznamenal u 150. výročí vydání tolerančního patentu 1931 Č. Adamec t.č. v Praze vnuk Jana Veselého"  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Poškození: ušpiněno častým používáním, listy se stranami 61 a 62, 101-112 a 193 a 194 propálena, poškození jsou však jen malého rozsahu bez většího poškození textu, z listu se stranami 329 a 330 utržen spodní vnější roh s drobnou částí textu  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Na předním přídeští nálepka s červeno černým dřevorytem s nápisem: "Nezapomínejte čeští lidé! Nejen Habsburkové, nýbrž i Řím musí být souzen a odsouzen! 1621", na spodním okraji nálepky rukou Čeňka Adamce dopsán letopočet 1921 a na pravé straně nálepky je Adamcův rukopisný text: "odznak při 300 letém jubileu popravy českých Pánů 21/6 na staroměstském náměstí v Praze."  |5 CZ-CbJVK 
562 |a Koupeno v roce 2018  |5 CZ-CbJVK 
563 |a Vazba z doby kolem roku 1875, celokožená z černé kůže na lepenkových deskách, na hřbetu slepotiskové ozdobné linky a titul "Praxis", desky rámovány ozdobnými slepotiskovými linkami, uprostřed přední desky kalich, na slepotiskové výzdobě zbytky zlacení, modrá stříkaná ořízka; odřeno, vazba u titulního listu prvního přívazku prasklá  |5 CZ-CbJVK 
650 0 7 |a spirituální teologie  |7 ph203887  |2 czenas 
650 0 7 |a protestantská teologie  |7 ph124664  |2 czenas 
650 0 7 |a křesťanský život  |7 ph122132  |2 czenas 
650 0 7 |a zbožnost  |7 ph127555  |2 czenas 
650 0 7 |a duchovní cvičení  |7 ph114371  |2 czenas 
655 7 |a monografie  |7 fd132842  |2 czenas 
700 1 |a Komenský, Jan Amos,  |d 1592-1670  |7 jk01061444  |4 trl 
700 1 |a Elsner, Jan Teofil,  |d 1717-1782  |7 xx0219377  |4 trl 
700 1 |a Hall, Joseph,  |d 1574-1656  |7 mzk2008473291  |4 aut 
700 0 |a Tomáš Kempenský,  |d 1379-1471  |7 jn1998151300  |4 aut 
700 1 |a Konečný, Matouš,  |d asi 1572-1622  |7 jk01061502  |4 aut 
700 1 |a Kunst, Johann Michael,  |d -asi 1796  |4 prt 
787 0 8 |i Obsahuje přívazek:  |a Komenský, Jan Amos  |t Kssaft Vmiragicj Matkÿ Gednotÿ Bratrske kterimž Wnarodü swem a obzlasstnostj swe dokonawagjc Sweřene sobie od boha Pokladj mezj sinj a dedicze swe rozdeluge Leta Panie 1.6.5.0  |h 94 stran, 2 nečíslované strany  |d Bílé Podolí, 1793 
787 0 8 |i Obsahuje přívazek:  |a Lavater, Johann Kaspar  |t Vpřjmné Rozsuzowánj sebe samého  |h 48 stran  |d w Berljně : v Jana Michala Kunsta, 1783 
903 |a RP 
910 |a CBA001