Popsá[nj Wambeřického] Božj[ho hrobu.]
W kterémžto B[ožjm hrobě, se wynacházj a gest] k spatřenj tř[inácte a gesstě giné poswátné wěci,] gežto z Je[ruzalema přinesseny, tam poswěceny,] djlem tam [dotýkány a djlem ty samé wlastnj se wynácházegj]

Main Author: Lazák, Jan
Format: Books
Language: Czech
Published: we Wambeřicjch : Nákladem J. D. Hatscher=a [1865?]
Subjects:
Item Description: Rozsah: 40 arabsky číslovaných slok + několik souvislých textů
Výzdoba: na str. 6 oddělující krátká linka; na str. 9 pod textem krátká linka; na str. 16 pod posledním textem krátká linka, nad impresem linka
Text začínal na str. 2
Str. 3: toužjcjmu, podati, že tomu tak práwě gest, tjmto || způsobem dokazujgi. || Dne 6. čerwna 1865 na požádánj poutnjků, || [...]
Str. 6: Modlitba. || O Bože, genž gsi sám w hrobnjm rouchu, || w kterém twé negswětěgssj tělo z křjže sňato a || [...]
Str. 6, ř.8: Přiměřená pjseň || k Božjmu hrobu. || Dle nápěwu: Jaro se otwjra, slunce gasně swjtj," || anebo: Winssowané garo." || 1. Křesťané rozmilj, žádám w tuto chwjli, || zastawte se nynj, slysste mé zpjwánj, radostné || pozpjwánj. || [...]
Str. 9, ř.3 odsp.: Sepsaná od J. Lazáka, [...]
Str. 10: Wněgssj podoba nasseho || božského Wykupitele Ježjsse, || w pozemském žiwotě. || Wněgssj podoba nasseho nebeského Wykupi= || tele bylať gest od maljřů rozličně pogata a před= || stawena, [...]
Str. 16: Modlitba || při swatém obličegi Ježjsse. || O Ježjssi! před swatě wznesseným wyobra= || zenjm Twého obličege chci se k Tobě modliti a || [...]
Str. 16, ř. 22: Starobylá modlitba. || O Bože! anto gsi nám w předstogně gme= || nowaných ostatkách Twého umučenj swaté znamenj || [...]
Str. 16, ř. 1 odsp.: Tiskem Jana Spurného w Praze
Poznámky J. Vobra k identifikaci výtisku: Arab. paginace ve vnějších horních rozích; str. 3, ř. 15 bez tiskové chyby: [...] podáwám. || [...]
Od VK-0000.210,přív.15 se liší jednak umístěním paginace, jednak správným označením sloky 24. na str. 8, jednak v nápěvu na str. 6, ř.11: aneb / anebo
Na str. 3 při horním okraji rukopisný vpisek, dle poznámky J. Vobra to není signatura
Chybějící pasáže názvu a údaj o nakladateli z tit. strany doplněny z přepisu J. Vobra
Stará signatura v MZK: VK-0000.207,1
Papírové desky použité k vazbě v sobě obsahují 4 převážně německy popsané listy (s českými vpisky), z nichž tři přední jsou nyní vzhledem ke špalíčku zezadu, čtvrtý zepředu (třetímu chybí většina dolní části); v tomto sešitku si někdo vedl soukromé účetní poznámky, datované 1832-1835 (přední listy) a 1835-1842 (poslední list - je tedy možné, že nejde o torzo, nýbrž o komplet), pod nimiž jsou na některých listech pozdější vpisy tužkou, mimo jiné: Franc Podhrazký || in || Hermanitz No 20 || [...]; samotné jméno je zapsáno moderním českým písmem a totéž (Franc Podhrázký) je naležato napsáno též na původně přední desce (nyní zadní, což snad nasvědčuje provenienci ještě před použitím sešitu pro vazbu špalíčku, byť zřejmě pozdější, než jsou datované zápisky; táž provenience je však i na přívazku 19); na původně posledním listu jsou v protisměru původních zápisů uvedena i jiná jména (jasně čitelné je Johan Smetana) a český text, snad: [? ??] nej || krasnesi jarni [??]
Note (with): Obsahuje: Přívazek 1, Památka z Welehradu w roku 1863. -- Přívazek 2, [Pastýřské ohlášení odpustků milostivého léta, které Jeho Svatost Lev XIII. dne 15. měsíce února 1879 veškerému katolickému světu udělil a modlitby, jichž použíti lze při navštěvování tří kostelů neb štací k získání těchto odpustků po všech diecésích na Moravě nařízeném]. -- Přívazek 3, Pět radostj [s]waté Anny, gi welmi přjgemné, každý outerý k užjwánj. -- Přívazek 4, Truchlozpěw o nessťastné powodni v uherském městě Szegedjně, dne 12. března 1879. Wssem wěřjcjm křesťanům k wýstraze wydaná / Václav Lisa. -- Přívazek 5, Modlitba k gaziku Kristowému trnjm probodnutému. -- Přívazek 6, Swatý a bolestný žalář Gežjsse Krysta, wssem křesťanům užitečná modlitba. -- Přívazek 7, Swaty List, který náš Pán Ježiš Kristus z nebe dole poslal. -- Přívazek 8, Nábožně Modlitby k Pěti Ranám Krysta Pána. -- Přívazek 9, Testament Pána Ježjsse Krista. -- Přívazek 10, Modlitba k swaté Panně Barboře. -- Přívazek 11, Patnáct tagnjch trápenj. -- Přívazek 12, Smutné a bolestné Loučenj od Panny Marye. -- Přívazek 13, Nábožné modlitby k pěti ranám Krista Pána. -- Přívazek 14, Swatý a bolestnj žalář Gežjsse Krysta wssem křesťanum užitečná modlitba. -- Přívazek 15, Testament aneb wzdýchánj k negswětěgssjm gménám Ježiš, Maria, Josef! -- Přívazek 16, Modlitba Ježjš Maria Jozef, k swatému křjži. -- Přívazek 17, Nábožná Modlitba k sedmibolestné k Panně Marii. -- Přívazek 18, Modlitba k swatým Třem Králům. -- Přívazek 19, Přebolestné loučenj Marie s Gežjssem, aneb nábožné rozgjmánj přehořkého utrpenj Páně. -- Přívazek 20, Winš k Panně Maryi genž w Betlemě swati tři krale spasiteli swěta skladali. -- Přívazek 21, Modlitba ke Cti a Chwále Swaté Anny. --
Obsahuje: Přívazek 22, Nábožná modlitba za swateg pokog žádagicý. -- Přívazek 23, Winš k Panně Maryi genž w Betlemě swati tři krale spasiteli swěta skladali. -- Přívazek 24, [Pět radostj swaté Anny, gi welmi přjgemné, každý outerý k užjwánj]. -- Přívazek 25, Nábožné nawsstiwenj, aneb: radostný Winš k Maryi sw. wranowské. -- Přívazek 26, Modlitba k gazyku Krystowému trnjm probodnutému. -- Přívazek 27, Swatý a bolestný žalář Gežisse Krysta, wssem křesťanům užitečná modlitba. -- Přívazek 28, Pět pěkných a wywolených modlitbech[!] k neyswětěgssjm osobám Ježjš, Maria, Josef, Joachym a Anna. Wssem w gedné každé potřebě pomoci žádagjcjm welmi potěssitelné a užitečné se modliti. -- Přívazek 29, Modlitba k neyswětěgssj panně Marii, s poručenjm se do gegjho srdce. -- Přívazek 30, Horliwá modlitba k swaté Anně. -- Přívazek 31, Wraucná prosba za dusse w očistey, welké muka trpjcy. -- Přívazek 32, Nábožná modlitba k Panně Maryi. -- Přívazek 33, Sedm Radosti Panně Maryi. -- Přívazek 34, Pobožná modlitba k Panně Marii. -- Přívazek 35, Prawdiwý Přjběh, který se stal na pomezj Saském w Žitawě Wssem pobožnym křesťanum pro odwrácenj takowého skutku zlého w nowě na swětlo wydaná
Note (ownership history): Provenience na zadní desce špalíčku: [m.p.] Franc Podhrázký (uvnitř vazby též: [m.p.] Franc Podhrazký || in || Hermanitz No 20)
Provenience na předním přídeští špalíčku: [razítko] KRAJINSKÉ MUSEUM V MOR. BUDĚJOVICÍCH
Note (binding): Podomácku sešitý špalíček v deskách z tuhého papíru s několika popsanými listy
Note (deficiency): Titulní list (strana 1/2) utržen a ztracen (zůstává z něj vnitřní horní roh se zbytkem názvu na s. 1 a textu na s. 2); všechny listy (včetně přívazků 2-4, ne však přív. 1, který je jen vložen) jsou uprostřed ve stejném místě (zřejmě najednou) proděravěny s drobným poškozením textu (v přední vazbě je táž díra zvětšena)
Physical Description: 16 stran ; 8° (163 mm)
Books
LEADER 14712nam a2201405 i 4500
001 mzk03001242004
003 CZ BrMZK
005 20220126115445.0
007 ta
008 180309s1865 pl fr|||||00| ||czeod
040 |a BOA001  |b cze  |c BOA001  |e rda 
044 |a pl  |a xr 
072 7 |a 094.5  |x Tisky (19. století)  |2 Konspekt  |9 12 
080 |a (0.068)098  |2 MRF 
100 1 |a Lazák, Jan  |4 aut 
245 1 0 |a Popsá[nj Wambeřického] Božj[ho hrobu.] :  |b W kterémžto B[ožjm hrobě, se wynacházj a gest] k spatřenj tř[inácte a gesstě giné poswátné wěci,] gežto z Je[ruzalema přinesseny, tam poswěceny,] djlem tam [dotýkány a djlem ty samé wlastnj se wynácházegj] 
246 3 3 |a Popsání Vambeřického Božího hrobu. V kterémžto Božím hrobě se vynachází a jest k spatření třinácte a ještě jiné posvátné věci, ježto z Jeruzalema přinešeny, tam posvěceny, dílem tam dotýkány a dílem ty samé vlastní se vynacházejí 
264 1 |a we Wambeřicjch :  |b Nákladem J. D. Hatscher=a,  |c [1865?] 
264 3 |a w Praze :  |b Tiskem Jana Spurného,  |c [1865?] 
300 |a 16 stran ;  |c 8° (163 mm) 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a svazek  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Rozsah: 40 arabsky číslovaných slok + několik souvislých textů 
500 |a Výzdoba: na str. 6 oddělující krátká linka; na str. 9 pod textem krátká linka; na str. 16 pod posledním textem krátká linka, nad impresem linka 
500 |a Text začínal na str. 2 
500 |a Str. 3: toužjcjmu, podati, že tomu tak práwě gest, tjmto || způsobem dokazujgi. || Dne 6. čerwna 1865 na požádánj poutnjků, || [...] 
500 |a Str. 6: Modlitba. || O Bože, genž gsi sám w hrobnjm rouchu, || w kterém twé negswětěgssj tělo z křjže sňato a || [...] 
500 |a Str. 6, ř.8: Přiměřená pjseň || k Božjmu hrobu. || Dle nápěwu: Jaro se otwjra, slunce gasně swjtj," || anebo: Winssowané garo." || 1. Křesťané rozmilj, žádám w tuto chwjli, || zastawte se nynj, slysste mé zpjwánj, radostné || pozpjwánj. || [...] 
500 |a Str. 9, ř.3 odsp.: Sepsaná od J. Lazáka, [...] 
500 |a Str. 10: Wněgssj podoba nasseho || božského Wykupitele Ježjsse, || w pozemském žiwotě. || Wněgssj podoba nasseho nebeského Wykupi= || tele bylať gest od maljřů rozličně pogata a před= || stawena, [...] 
500 |a Str. 16: Modlitba || při swatém obličegi Ježjsse. || O Ježjssi! před swatě wznesseným wyobra= || zenjm Twého obličege chci se k Tobě modliti a || [...] 
500 |a Str. 16, ř. 22: Starobylá modlitba. || O Bože! anto gsi nám w předstogně gme= || nowaných ostatkách Twého umučenj swaté znamenj || [...] 
500 |a Str. 16, ř. 1 odsp.: Tiskem Jana Spurného w Praze 
500 |a Poznámky J. Vobra k identifikaci výtisku: Arab. paginace ve vnějších horních rozích; str. 3, ř. 15 bez tiskové chyby: [...] podáwám. || [...] 
500 |a Od VK-0000.210,přív.15 se liší jednak umístěním paginace, jednak správným označením sloky 24. na str. 8, jednak v nápěvu na str. 6, ř.11: aneb / anebo 
500 |a Na str. 3 při horním okraji rukopisný vpisek, dle poznámky J. Vobra to není signatura 
500 |a Chybějící pasáže názvu a údaj o nakladateli z tit. strany doplněny z přepisu J. Vobra 
500 |a Stará signatura v MZK: VK-0000.207,1 
500 |a Papírové desky použité k vazbě v sobě obsahují 4 převážně německy popsané listy (s českými vpisky), z nichž tři přední jsou nyní vzhledem ke špalíčku zezadu, čtvrtý zepředu (třetímu chybí většina dolní části); v tomto sešitku si někdo vedl soukromé účetní poznámky, datované 1832-1835 (přední listy) a 1835-1842 (poslední list - je tedy možné, že nejde o torzo, nýbrž o komplet), pod nimiž jsou na některých listech pozdější vpisy tužkou, mimo jiné: Franc Podhrazký || in || Hermanitz No 20 || [...]; samotné jméno je zapsáno moderním českým písmem a totéž (Franc Podhrázký) je naležato napsáno též na původně přední desce (nyní zadní, což snad nasvědčuje provenienci ještě před použitím sešitu pro vazbu špalíčku, byť zřejmě pozdější, než jsou datované zápisky; táž provenience je však i na přívazku 19); na původně posledním listu jsou v protisměru původních zápisů uvedena i jiná jména (jasně čitelné je Johan Smetana) a český text, snad: [? ??] nej || krasnesi jarni [??] 
501 |a Obsahuje: Přívazek 1, Památka z Welehradu w roku 1863. -- Přívazek 2, [Pastýřské ohlášení odpustků milostivého léta, které Jeho Svatost Lev XIII. dne 15. měsíce února 1879 veškerému katolickému světu udělil a modlitby, jichž použíti lze při navštěvování tří kostelů neb štací k získání těchto odpustků po všech diecésích na Moravě nařízeném]. -- Přívazek 3, Pět radostj [s]waté Anny, gi welmi přjgemné, každý outerý k užjwánj. -- Přívazek 4, Truchlozpěw o nessťastné powodni v uherském městě Szegedjně, dne 12. března 1879. Wssem wěřjcjm křesťanům k wýstraze wydaná / Václav Lisa. -- Přívazek 5, Modlitba k gaziku Kristowému trnjm probodnutému. -- Přívazek 6, Swatý a bolestný žalář Gežjsse Krysta, wssem křesťanům užitečná modlitba. -- Přívazek 7, Swaty List, který náš Pán Ježiš Kristus z nebe dole poslal. -- Přívazek 8, Nábožně Modlitby k Pěti Ranám Krysta Pána. -- Přívazek 9, Testament Pána Ježjsse Krista. -- Přívazek 10, Modlitba k swaté Panně Barboře. -- Přívazek 11, Patnáct tagnjch trápenj. -- Přívazek 12, Smutné a bolestné Loučenj od Panny Marye. -- Přívazek 13, Nábožné modlitby k pěti ranám Krista Pána. -- Přívazek 14, Swatý a bolestnj žalář Gežjsse Krysta wssem křesťanum užitečná modlitba. -- Přívazek 15, Testament aneb wzdýchánj k negswětěgssjm gménám Ježiš, Maria, Josef! -- Přívazek 16, Modlitba Ježjš Maria Jozef, k swatému křjži. -- Přívazek 17, Nábožná Modlitba k sedmibolestné k Panně Marii. -- Přívazek 18, Modlitba k swatým Třem Králům. -- Přívazek 19, Přebolestné loučenj Marie s Gežjssem, aneb nábožné rozgjmánj přehořkého utrpenj Páně. -- Přívazek 20, Winš k Panně Maryi genž w Betlemě swati tři krale spasiteli swěta skladali. -- Přívazek 21, Modlitba ke Cti a Chwále Swaté Anny. -- 
501 |a Obsahuje: Přívazek 22, Nábožná modlitba za swateg pokog žádagicý. -- Přívazek 23, Winš k Panně Maryi genž w Betlemě swati tři krale spasiteli swěta skladali. -- Přívazek 24, [Pět radostj swaté Anny, gi welmi přjgemné, každý outerý k užjwánj]. -- Přívazek 25, Nábožné nawsstiwenj, aneb: radostný Winš k Maryi sw. wranowské. -- Přívazek 26, Modlitba k gazyku Krystowému trnjm probodnutému. -- Přívazek 27, Swatý a bolestný žalář Gežisse Krysta, wssem křesťanům užitečná modlitba. -- Přívazek 28, Pět pěkných a wywolených modlitbech[!] k neyswětěgssjm osobám Ježjš, Maria, Josef, Joachym a Anna. Wssem w gedné každé potřebě pomoci žádagjcjm welmi potěssitelné a užitečné se modliti. -- Přívazek 29, Modlitba k neyswětěgssj panně Marii, s poručenjm se do gegjho srdce. -- Přívazek 30, Horliwá modlitba k swaté Anně. -- Přívazek 31, Wraucná prosba za dusse w očistey, welké muka trpjcy. -- Přívazek 32, Nábožná modlitba k Panně Maryi. -- Přívazek 33, Sedm Radosti Panně Maryi. -- Přívazek 34, Pobožná modlitba k Panně Marii. -- Přívazek 35, Prawdiwý Přjběh, který se stal na pomezj Saském w Žitawě Wssem pobožnym křesťanum pro odwrácenj takowého skutku zlého w nowě na swětlo wydaná 
561 |a Provenience na zadní desce špalíčku: [m.p.] Franc Podhrázký (uvnitř vazby též: [m.p.] Franc Podhrazký || in || Hermanitz No 20) 
561 |a Provenience na předním přídeští špalíčku: [razítko] KRAJINSKÉ MUSEUM V MOR. BUDĚJOVICÍCH 
563 |a Podomácku sešitý špalíček v deskách z tuhého papíru s několika popsanými listy 
590 |a Titulní list (strana 1/2) utržen a ztracen (zůstává z něj vnitřní horní roh se zbytkem názvu na s. 1 a textu na s. 2); všechny listy (včetně přívazků 2-4, ne však přív. 1, který je jen vložen) jsou uprostřed ve stejném místě (zřejmě najednou) proděravěny s drobným poškozením textu (v přední vazbě je táž díra zvětšena) 
653 |a písně světské 
653 |a písně duchovní 
653 |a modlitby 
653 |a modlitba - popsání 
653 |a modlitba - hrob Boží vambeřický 
653 |a píseň - přiměřená 
653 |a píseň - hrob Boží 
655 7 |a kramářské tisky  |7 fd119171  |2 czenas 
740 0 2 |a Ó Bože, jenž jsi sám v hrobním rouchu 
740 0 2 |a O Bože, genž gsi sám w hrobnjm rouchu 
740 0 2 |a Přiměřená píseň k Božímu hrobu 
740 0 2 |a Přiměřená pjseň k Božjmu hrobu 
740 0 2 |a Křesťané rozmilí, žádám v tuto chvíli 
740 0 2 |a Křesťané rozmilj, žádám w tuto chwjli 
740 0 2 |a Vnější podoba našeho božského Vykupitele Ježíše v pozemském životě 
740 0 2 |a Wněgssj podoba nasseho božského Wykupitele Ježjsse, w pozemském žiwotě 
740 0 2 |a Vnější podoba našeho nebeského Vykupitele 
740 0 2 |a Wněgssj podoba nasseho nebeského Wykupitele 
740 0 2 |a Modlitba při svatém obličeji Ježíše 
740 0 2 |a Modlitba při swatém obličegi Ježjsse 
740 0 2 |a Ó Ježíši, před svatě vznešeným vyobrazením Tvého obličeje 
740 0 2 |a O Ježjssi! před swatě wznesseným wyobrazenjm Twého obličege 
740 0 2 |a Starobylá modlitba 
740 0 2 |a Ó Bože, anto jsi nám v předstojně jmenovaných ostatkách tvého umučení 
740 0 2 |a O Bože! anto gsi nám w předstogně gmenowaných ostatkách Twého umučenj 
910 |a BOA001 
924 |a Křesťané rozmilí, žádám v tuto chvíli  |b Křesťané rozmilj,  |c žádám w tuto chwjli, ...  |d Jaro se otvírá, slunce jasně svítí 
924 |a Křesťané rozmilí, žádám v tuto chvíli  |b Křesťané rozmilj,  |c žádám w tuto chwjli, ...  |d Vinšované jaro 
978 |b Hatscher, J. D.  |a Vambeřice  |c 1865? 
978 |b Spurný, Jan  |a Praha  |c 1865? 
981 1 |a Podhrázký, Franc  |b Heřmanice 
982 1 |a Krajinské muzeum v Mor. Budějovicích (Moravské Budějovice, Česko) 
984 |a Vambeřice  |b Polsko 
984 |a Praha  |b Česko 
985 |a 1851-1900 
990 |a BK 
993 |a Y 
991 |k mzk 
996 6 |b 2610777204  |c VK-0000.207,1  |l stud. ST  |r Sklad / do 24 hodin  |n 0  |p kup  |w 001715384  |u 000010  |a 1  |e BOA001  |s P 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244763  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 6 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243666  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 5 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244016  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 7 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244901  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 8 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244397  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 9 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243994  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 10 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244568  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 11 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244463  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 12 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244899  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 13 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244750  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 14 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244394  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 15 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243633  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 16 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243948  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 17 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244191  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 18 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244344  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 19 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244518  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 20 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244230  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 21 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244207  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 22 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244522  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 23 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244607  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 24 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244913  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 25 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243664  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 26 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244758  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 27 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244599  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 28 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243682  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 29 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243934  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 30 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244633  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 31 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244127  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 32 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244784  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 33 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244319  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 34 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001242193  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 35 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001245059  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 1 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244930  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 2 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001244605  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 3 
994 |a DN  |l MZK03  |b 001243876  |m záznam 1. díla (pro objednání pokračujte kliknutím)  |n přívazek 4